Russkomu zolotu 250 let..Русскому золоту 250 лет.M.Maksimov

Regular price $24.95

Used


Description


 

Русскому золоту 250 лет
Автор: Михаил Максимов

Языки: Русский

Издательство: Недра

Сохранность: Хорошая

1971 г.
 

Страниц 112 стр.
Формат 70x108/32 (130х165 мм)
Мягкая обложка
 
От производителя
В научно-популярном очерке отражена история открытия первого золота в России, описаны поиски и разведка месторождений, их эксплуатация в период становления и развития золотодобывающей промышленности на протяжении 150 лет, т.е. до 1869 г. Показаны условия труда и быта рабочих в годы золотой лихорадки.
Russkomu zolotu 250 let

Avtor: Mikhail Maksimov

YAzyki: Russkiy

Izdatel'stvo: Nedra

Sokhrannost': Khoroshaya

1971 g.

Stranits 112 str.
Format 70x108/32 (130kh165 mm)
Myagkaya oblozhka

Ot proizvoditelya
V nauchno-populyarnom ocherke otrazhena istoriya otkrytiya pervogo zolota v Rossii, opisany poiski i razvedka mestorozhdeniy, ikh ekspluatatsiya v period stanovleniya i razvitiya zolotodobyvayushchey promyshlennosti na protyazhenii 150 let, t. do 1869 g. Pokazany usloviya truda i byta rabochikh v gody zolotoy likhoradki.

 
Payment
Shipping
Returns

Returns accepted in 30 days .

Русскому золоту 250 лет Автор: Михаил Максимов Языки: Русский Издательство: Недра Сохранность: Хорошая 1971 г. Страниц 112 стр. Формат 70x108/32 (130х165 мм) Мягкая обложка От производителя В научно-популярном очерке отражена история открытия первого золота в России, описаны поиски и разведка месторождений, их эксплуатация в период становления и развития золотодобывающей промышленности на протяжении 150 лет, т.е. до 1869 г. Показаны условия труда и быта рабочих в годы золотой лихорадки. Russkomu zolotu 250 let Avtor: Mikhail Maksimov YAzyki: Russkiy Izdatel'stvo: Nedra Sokhrannost': Khoroshaya 1971 g. Stranits 112 str. Format 70x108/32 (130kh165 mm) Myagkaya oblozhka Ot proizvoditelya V nauchno-populyarnom ocherke otrazhena istoriya otkrytiya pervogo zolota v Rossii, opisany poiski i razvedka mestorozhdeniy, ikh ekspluatatsiya v period stanovleniya i razvitiya zolotodobyvayushchey promyshlennosti na protyazhenii 150 let, t. do 1869 g. Pokazany usloviya truda i byta rabochikh v gody zolotoy likhoradki.


Returns accepted in 30 days .


Exported By ExportYourStore